Nowości wydawnicze dla uczestników: Poradnik eksperta. Weryfikacja dokumentów wprowadzających …

Nowości wydawnicze dla uczestników: Poradnik eksperta. Weryfikacja dokumentów wprowadzających …

Poradnik eksperta. Weryfikacja dokumentów wprowadzających wyrób budowlany do obrotu. Bezpieczeństwo pożarowe czeka na uczestników Kongresu! Zarejestruj się, przyjdź na kongres, wypełnij kupon i wygraj jedną z 14 publikacji! Najnowsze wytyczne czekają na Ciebie!

rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-925652-5-3
ilość stron: 207

Opis

Poradnik Eksperta opisuje zagadnienia praktyczne wraz z przykładami, dotyczące weryfikacji poprawności wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych, określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z uwzględnieniem wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011. Ponieważ tematyka właściwej oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, wprowadzonych do obrotu w Polsce jest przedmiotem dyskusji, celem autorów jest uporządkowanie elementarnej i niezbędnej w tym aspekcie wiedzy oraz zaprezentowanie schematów postępowania podczas analizy dokumentacji przedstawionej dla wyrobu budowlanego, który uczestnik procesu budowlanego zamierza zastosować i/lub wbudować w obiekt budowlany.
Wiedza zawarta w niniejszym Poradniku przedstawiona jest według stanu na dzień 27 stycznia 2022 r.

Poradnik Eksperta został opracowany przez Komitet Techniczny w składzie:
dr inż. Marek Siara, Rada Izby Rzeczoznawców SITP, rzeczoznawca SITP,
mgr inż. Monika Hyjek,
dr inż. Zenon Małkowski, Rada Izby Rzeczoznawców SITP, rzeczoznawca SITP,
mgr inż. arch. Tomasz Danielewicz,
inż. Jarosław Wiche.

Projekt Poradnika Eksperta przygotowany przez Komitet Techniczny podlegał wewnętrznej konsultacji w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Pożarnictwa, a następnie był przedstawiony do opinii instytucjom zewnętrznym, zajmującym się ochroną przeciwpożarową:
– Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
– Centrum Naukowo-Badawczemu Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego,
– Państwowy Instytut Badawczy,
– Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie,
oraz uznanym ekspertom z dziedziny ochrony przeciwpożarowej uzyskując ich pozytywne opinie.

Poradnik Eksperta skierowany jest do wszystkich uczestników procesu budowlanego: projektantów, architektów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, osób nadzorujących procesy budowlane, kierowników budów i robót, wykonawców robót budowlanych, służb inwestorskich, organów rozstrzygających spory i inspektorów nadzoru budowlanego.

Wiedza w nim zawarta może być również pomocna funkcjonariuszom pionu kontrolno-rozpoznawczego Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcom do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcom budowlanym oraz innym osobom, zajmującym się na co dzień sprawami ochrony przeciwpożarowej budynków i budowli, a także
przedstawicielom firm działających w tej dziedzinie.

W PORADNIKU EKSPERTA przedstawiono następujące zagadnienia:

sposób dokumentowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu w systemie europejskim oraz w systemie krajowym,
sposób postępowania przy weryfikacji poprawności dokumentów wprowadzających wyrób budowlany do obrotu,
• omówiono na przykładach postępowanie przy weryfikacji deklaracji właściwości użytkowych wybranych wyrobów budowlanych,
• omówiono problematykę reakcji na ogień wyrobów budowlanych,
• omówiono problematykę odporności ogniowej wyrobów budowlanych według normy PN -EN 13501-2.

 

Dziękujemy Partnerom Kongresu za ufundowanie wytycznych dla naszych uczestników!


Na uczestników czekają: Wytyczne projektowania, instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji DSO – SITP, CNBOP-PIB

Wytyczne projektowania, instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych SITP WP – 04:2021 CNBOP-PIB W-0004:2021

Wytyczne projektowania, instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych. Zarejestruj się, przyjdź na kongres, wypełnij kupon i wygraj jedną z 14 publikacji! Najnowsze wytyczne czekają na Ciebie!

SITP WP – 04:2021
CNBOP-PIB W-0004:2021

rok wydania: 2021
ilość stron: 260
ISBN: 978-83-948534-9-5
format: 21×27 cm
oprawa: miękka

 

„Wytyczne projektowania, instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych (SITP WP-04:2021, CNBOP-PIB W-0004:2021)” to pierwsza tego typu publikacja na rynku polskim, przedstawiająca w skondensowanej i jednocześnie możliwie prostej formie skomplikowane i stosunkowo nowe zagadnienia związane z projektowaniem dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO).

Temat ten obejmuje swoim zakresem kilka obszarów: elastyczne planowanie ewakuacji, konfigurowanie DSO, zapewnienie współpracy z innymi systemami, planowanie instalacji, elektroakustykę oraz akustykę.

Publikacja pozwala nabyć konkretne umiejętności i wykorzystać je świadomie w praktyce.

Autorami poradnika są osoby od wielu lat związane branżą elektryczną, nagłośnieniową, instalacyjną i akustyczną. Również w służbie powiadamiania i ewakuacji. Przy opracowaniu wytycznych wykorzystano ponad dziesięcioletnie doświadczenie CNBOP-PIB w działalności certyfikacyjnej, laboratoryjnej, naukowo-badawczej i szkoleniowej w zakresie DSO, a także doświadczenie projektowe i instalacyjne członków SITP.

Wytyczne przeznaczone są w szczególności dla: projektantów, instalatorów, konserwatorów, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz funkcjonariuszy z pionów kontrolno-rozpoznawczych Państwowej Straży Pożarnej. Są również przydatne dla właścicieli i zarządców obiektów, w których zainstalowano DSO oraz dla producentów elementów tych systemów.

 

Dziękujemy Partnerom Kongresu za ufundowanie wytycznych dla naszych uczestników!

 


Elektromobilność – jakie są konsekwencje pożaru pojazdu EV w garażu – dla ludzi i konstrukcji? Dowiesz się podczas kongresu!

Zapraszamy na wykład dr hab. inż. WOJCIECH WĘGRZYŃSKIEGO prof. instytutu, eksperta Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej, Wiceprezydenta SIBP-SFPE (Society of Fire Protection Engineers Europe) w temacie „Bezpieczeństwo pożarowe garaży z uwzględnieniem samochodów elektrycznych” a także na pokaz rozwiązań które są dedykowane dla obiektów z postojem pojazdów EV oraz wyposażonych w elektryczne stacje ładowania.

Szczegóły w programie Agenda

Na zdjęciu prezentujemy rozwiązanie dedykowane ochronie pożarowej elektomobilności marki GRAS, które bedzie można zobaczyć podczas kongresu oraz poznać zalecenia ogólne do projektowania zestawów hydrantów wewnętrznych z instalacją zraszaczową typu ZHZ-GN-XX. Zapraszamy

Ochrona ppoż. elektromobilności

Zastosowanie to nie tylko garaże. Zestaw hydrantu wewnętrznego z automatyczną instalacją zraszaczową GRAS i-Sprink opracowany został w celu lokalnej detekcji, gaszenia i tłumienia pożaru dla miejsc takich jak:

 • miejsca postoju i ładowania aut elektrycznych oraz hybrydowych w garażach podziemnych i automatycznych wielopoziomowych,
 • miejsca postoju aut w garażach automatycznych wielopoziomowych,
 • miejsca ładowania wózków akumulatorowych w halach PM,
 • wydzielone strefy w magazynach budynków PM,
 • wydzielone odcinki linii produkcyjnych,
 • pomieszczenia i miejsca składowania materiałów o wysokim zagrożeniu pożarowym.

Kwestie zapewnienia odpowiedniej ilości wody oraz niezbędnych środków technicznych do jej użycia w przypadku pożaru reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z §18.1. Rozporządzenia: budynkach stosuje się następujące rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych:  hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm i 33 mm, zwane dalej odpowiednio „hydrantem 25” i „hydrantem 33”; hydrant wewnętrzny z wężem płasko składanym o nominalnej średnicy węża 52 mm, zwany dalej „hydrantem 52”.

W myśl Rozporządzenia w garażach wielostanowiskowych dostępne są powszechnie hydranty wewnętrzne 33, wykorzystujące zagwarantowane zasoby wodne w ilości 90 l/min lub opcjonalnie hydranty 52 o wydajności 150 l/min zapewnionej przez 60 min, przy minimalnym ciśnieniu zasilania równym 2 bary.


Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad (Wytyczne DAFA – Niezbędne źródło wiedzy) – 5 egz. czeka na Uczestników Kongresu

DAFA Partner Kongresu Pożarnictwa ufundował dla uczestników 5 egz. Wytycznych Bezpieczeństwo pożarowe dachów. Przyjdź na Kongres i wygraj!

Współczesne trendy zmieniają ryzyko pożarowe, dlatego poradnik prezentuje eksperckie podejście do tematyki pasów międzykondygnacyjnych, wymagań odnośnie przetrwania elewacji, ścian oddzielenia przeciwpożarowego dochodzących do elewacji, usytuowania budynków między sobą, przejść instalacyjnych przez ściany itp.

Publikacja zawiera zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną, skupiając się na schematach i rysunkach.

Publikację opracował zespół redakcyjny Grupy Merytorycznej PPOŻ. – Krzysztof Bagiński (Mercor) i Monika Hyjek (ROCKWOOL) przy współpracy ekspertów zewnętrznych Tomasza Drzymały (Szkoła Główna Służby Pożarniczej) i Roberta Kuczkowskiego (PZU LAB).

W prace redakcyjne włączyli się również: Maria Dreger, Eliza Gissel (Pruszyński), Piotr O. Korycki (Pruszyński), Sławomir Urban (Blachprofil 2), Monika Wójcik (Blachprofil 2).

Opracowanie stworzone przez praktyków dla praktyków określa jednolite wymogi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, zasady doboru materiałów, dobre praktyki sztuki budowlanej i zalecenia dla wykonawców.

Znajomość zapisów z wytycznych pozwoli ograniczyć ryzyko pożarowe, stąd publikację polecamy jako wsparcie merytoryczne dla architektów, projektantów, konstruktorów, producentów, inwestorów, rzeczoznawców i ekspertów budowlanych, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, a także właścicieli i zarządców budynków.

Intencją autorów było stworzenie narzędzia i źródła rzetelnej wiedzy w codziennej pracy uczestników procesu budowlanego.


Wytyczne DAFA – Bezpieczeństwo pożarowe dachów (Niezbędne źródło wiedzy) – 5 egz. czeka na Uczestników Kongresu

DAFA Partner Kongresu Pożarnictwa ufundował dla uczestników 5 egz. Wytycznych Bezpieczeństwo pożarowe dachów. Przyjdź na Kongres i wygraj!

Bezpieczeństwo pożarowe stanowi obecnie jeden z najważniejszych wymogów, jakie stawiane są budynkom. Znajomość zagadnień związanych z ochroną pożarową ma kluczowy wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa zarówno w trakcie realizacji inwestycji, jak i w późniejszym okresie eksploatacji budynku.

Mając na uwadze ciągłe aktualizowanie przepisów w tej materii, konieczna jest wymiana poglądów i dyskusja na temat różnych rozwiązań obejmująca doświadczenia uczestników procesu budowlanego.

Wielość źródeł informacji, tj. rozporządzeń, norm, wytycznych i instrukcji sprawia, że pole do interpretacji obowiązujących wymagań i przepisów jest bardzo szerokie. Wobec tego Stowarzyszenia DAFA w ramach Grupy Merytorycznej PPOŻ. przystąpiło do opracowania praktycznych wytycznych określających jednolite wymogi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dachów, zasady doboru materiałów, dobre praktyki sztuki budowlanej i zalecenia dla wykonawców.

Niniejsza publikacja jest autorskim opracowaniem zespołu specjalistów, wywodzących się z firm członkowskich Stowarzyszenia.

Zespół redakcyjny tworzą: Krzysztof Bagiński (Mercor), Natalia Bejga (DWD Bautech), Maria Dreger (Rockwool), Monika Hyjek (Atlas Ward Polska).

W prace redakcyjne włączyli się również: Renata Ciszewska (Styropmin), Eliza Gissel (Pruszyński), Jacek Lebek (Tyron), Piotr O. Korycki (Pruszyński), Grzegorz Rak (Balex Metal), Maciej Runka (Bauder), Edyta Sauć (Swisspor), Jacek Szumiel (Soprema), Tomasz Wehowski (Iso-Chemie), Robert Mróz (DWD Bautech).

Intencją autorów jest, by wytyczne te stanowiły merytoryczne wsparcie dla wykonawców, architektów, projektantów, konstruktorów, producentów, inwestorów, rzeczoznawców, a także specjalistów prowadzących i kontrolujących procesy budowlane.

Publikacja zawiera podstawowe informacje: definicje, przepisy techniczno-budowlane, klasyfikacje ogniowe dla całych elementów i komponentów, wymagania i praktyki ubezpieczycieli.

Część praktyczna omawia tematykę dachów, skupiając się na projektowaniu w kontekście dobrych praktyk sztuki budowlanej i zaleceń dla wykonawców oraz interpretacji szczególnych przypadków. Zawiera również zestawienie rozwiązań dachów wraz z klasyfikacjami ogniowymi.

W zamyśle autorów publikacja zostanie rozszerzona o zakres ścian.

Mamy nadzieję, że wykorzystanie w praktyce wiedzy z wytycznych wpłynie na zwrócenie większej uwagi na dobór prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej – ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej.

W konsekwencji publikacja przyczyni się do podniesienia świadomości dotyczącej  sposobów zapobiegania ryzyku pożaru i bezpieczeństwa pożarowego budynków.

Dziękujemy DAFA 🙂


Pokaz ratownictwa technicznego! Scenariusz: wypadek samochodu osobowego z uwięzionym w środku kierowcą

Zapraszamy na pokazy, testy i symulacje zdarzeń! Czeka na Was pokaz ratownictwa technicznego! Symulacja pożaru auta! Scenariusz: wypadek samochodu osobowego z uwięzionym w środku kierowcą. Ale to nie jedyne pokazy które mamy dla Was przygotowane!

Dziękujemy za wsparcie Strażakom, dostawcom sprzętu ratowniczego oraz firmie Holdmar za dostarczenie samochodu!

 


Przyjdź na Kongres i wygraj roczną licencję BHP VR PREMIUM bhp, pierwsza pomoc, ppoż i inne o wartości 9000 PLN

EHS VR to platforma z gotowymi aplikacjami w technologii wirtualnej rzeczywistości w zakresie bhp, pierwszej pomocy, ppoż oraz specjalistyczne, za pomocą których można skutecznie szkolić pracowników i znacząco podnieść jakość szkolenia.

Na platformie można również znaleźć aplikacje dedykowane szkoleniom dzieci i młodzieży z zakresu ppoż i pierwszej pomocy m.in. zagrożenia pożarowe w domu, gaszenie gaśnicą i hydrantem w szkole, pierwsza pomoc w domu, zagrożenie tlenkiem węgla i wiele innych.

Poprzez gogle VR przenosimy się do scenariusza, w którym musimy wykonać odpowiednie czynności aby ugasić pożar czy uratować człowieka.

 

Opis Licencji:

Licencja PRO na rok,
Bez limitu wyświetleń i czasu gry

Dostęp do wszystkich (25+) aplikacji

 • Zagrożenia na produkcji
 • Pierwsza Pomoc BLS+AED Covid19
 • Pierwsza Pomoc BLS i AED w metrze
 • Pierwsza Pomoc BLS i AED na stadionie
 • Pierwsza Pomoc w domu:
 • Pierwsza Pomoc – pozycja boczna ustalona
 • Pierwsza Pomoc: Poparzenia
 • Pierwsza Pomoc – rany cięte
 • PPOŻ: Ewakuacja z biura
 • PPOŻ – Ewakuacja na drabinę
 • PPOŻ- skok na skokochron
 • PPOŻ- ewakuacja z domu
 • PPOŻ- gaszenie człowieka
 • PPOŻ- pożar oleju
 • PPOŻ- obsługa hydrantu
 • PPOŻ- Zagrożenie tlenkiem węgla
 • PPOŻ- obsługa gaśnicy i grupy pożarów
 • PPOŻ- Zagrożenia pożarowe w domu
 • Wózki widłowe – przegląd generalny wideł
 • Wózki widłowe- udźwig wideł
 • Wózki widłowe – sprawdzenie opon
 • Wózki widłowe – Jazda wózkiem
 • Sygnalista – sygnały ręczne
 • Sygnalista – sygnały głosowe
 • Hakowy – podczepianie ładunków

Fundator:


Zrób szkolenie BHP, którego nikt nie zapomni! Przyjdź na kongres i przetestuj! BHP VR zdarzenia pożarowe, techniczne, medyczne

Pierwsza Pomoc, ratownictwo techniczne i ppoż w technologii VR? Byłeś świadkiem wypadku? Bałeś się lub nie wiedziałeś jak udzielić pierwszej pomocy? Teraz będziesz mógł to przetestować w wirtualnej rzeczywistości podczas kongresu. Wirtualnie przenieś się w miejsce zdarzenia, na ulicy leży poszkodowany, któremu należy udzielić pomocy! Ewakuacja z budynku? Covid19 – różne scenariusze! Wirtualny świat, scenariusz oraz elementy rywalizacji z czasem!

Stanowisko z goglami VR do testowania różnych zdarzeń pożarowych, technicznych również ratownictwa w przypadku zakażeń COVID-19. Przyjdź przetestuj i wygraj roczną LICENCJĘ PREMIUM o wartości 9000 PLN

EHS VR to platforma z gotowymi aplikacjami w technologii wirtualnej rzeczywistości w zakresie bhp, pierwszej pomocy, ppoż oraz specjalistyczne, za pomocą których można skutecznie szkolić pracowników i znacząco podnieść jakość szkolenia.

Na platformie można również znaleźć aplikacje dedykowane szkoleniom dzieci i młodzieży z zakresu ppoż i pierwszej pomocy m.in. zagrożenia pożarowe w domu, gaszenie gaśnicą i hydrantem w szkole, pierwsza pomoc w domu, zagrożenie tlenkiem węgla i wiele innych.

Poprzez gogle VR przenosimy się do scenariusza, w którym musimy wykonać odpowiednie czynności aby ugasić pożar czy uratować człowieka.


Spacer 3d w środowisku wirtualnej rzeczywistości! Jesteś projektantem, inwestorem wykonawcą! Czekamy na Ciebie

Bezpłatne konsultacje BIM z producentami i projektantami. Prezentacja autorskich aplikacji wspomagających pracę w BIM. Spacer 3d w środowisku wirtualnej rzeczywistości – różne typy rozwiązań konstrukcyjnych i instalacyjnych w przestrzeni budynków. Odwiedź stoisko BLUBIM.

Na uczestników czekają 2 vouchery na Szkolenie Kompleksowe BIM Koordynator – każdy o wartości 4500 PLN (łącznie 9000 PLN) https://bimkoordynator.pl/produkt/szkolenie-bim-koordynator-kompleksowe/ -Vouchery będą ważne przez 6 miesięcy od daty otrzymania – czyli do końca stycznia 2023. Każdy z 2 Voucherów upoważnia do uczestnictwa 1 osoby w zdalnym szkoleniu BIM koordynator, które trwa 3 weekendy (6 dni|42h zegarowych). Wartość każdego ze szkoleń to 4500 zł. Każde szkolenie kończy się Międzynarodowym Certyfikatem Autodesk.

Fundator BLUBIM opiera się na współpracy z producentami, architektami, generalnymi wykonawcami i inwestorami. Jesteśmy na każdym etapie projektów BIM, dzięki czemu potrafimy dostosować nasze usługi tak by ich użyteczność była na najwyższym poziomie.

 


Prezentacja – Samochodowa Płachta Gaśnicza – zabezpieczanie samochodów w tym samochodów elektrycznych

Przyjdź na kongres na pokaz Samochodowej Płachty Gaśniczej – wielkogabarytowy koc gaśniczy do gaszenia, zabezpieczania samochodów w tym samochodów elektrycznych, którego odporność na temperaturę została sprawdzona laboratoryjnie i wynosi 1000 °C obciążenia ciągłego, do tego płachta jest szczelną tkaniną, która praktycznie odcina rozprzestrzenianie się dymu.

Pokaz przygotowała firma Armatec, która od prawie 10 lat dostarcza wysokiej klasy wyposażenie oraz rozwiązania dla straży pożarnej. Zespół Armatec to wysoko wykwalifikowani i przede wszystkim doświadczeni pasjonaci, śledzący najnowsze trendy na światowych rynkach. Kluczem do sukcesu jest bieżąca analiza potrzeb strażaków i oferowanie jedynie najlepszych i sprawdzonych rozwiązań, opartych na najnowszych technologiach, opracowanych przez światowych liderów branży tak by każdy oferowany przez nas sprzęt zapewniał jakość, komfort i bezpieczeństwo.

Na stoisku oprócz koca gaśniczego zobaczycie m.in.

– kamery termowizyjne

– aparaty ucieczkowe Interspiro

Celem Armatec oprócz wyposażania strażaków w najlepszy sprzęt jest również budowanie ich świadomości i edukacja. Z dumą reprezentujemy w Polsce takie marki jak Seiz, Tipsa, Nightstick, Interspiro, Cold Cut Cobra, Bullard, Cestus, YDS, Jolly, Padtex czy KTH Chem oraz wielu innych.

 


strzałka do góry