Elektromobilność – jakie są konsekwencje pożaru pojazdu EV w garażu – dla ludzi i konstrukcji? Dowiesz się podczas kongresu!

Zapraszamy na wykład dr hab. inż. WOJCIECH WĘGRZYŃSKIEGO prof. instytutu, eksperta Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej, Wiceprezydenta SIBP-SFPE (Society of Fire Protection Engineers Europe) w temacie „Bezpieczeństwo pożarowe garaży z uwzględnieniem samochodów elektrycznych” a także na pokaz rozwiązań które są dedykowane dla obiektów z postojem pojazdów EV oraz wyposażonych w elektryczne stacje ładowania.

Szczegóły w programie Agenda

Na zdjęciu prezentujemy rozwiązanie dedykowane ochronie pożarowej elektomobilności marki GRAS, które bedzie można zobaczyć podczas kongresu oraz poznać zalecenia ogólne do projektowania zestawów hydrantów wewnętrznych z instalacją zraszaczową typu ZHZ-GN-XX. Zapraszamy

Ochrona ppoż. elektromobilności

Zastosowanie to nie tylko garaże. Zestaw hydrantu wewnętrznego z automatyczną instalacją zraszaczową GRAS i-Sprink opracowany został w celu lokalnej detekcji, gaszenia i tłumienia pożaru dla miejsc takich jak:

  • miejsca postoju i ładowania aut elektrycznych oraz hybrydowych w garażach podziemnych i automatycznych wielopoziomowych,
  • miejsca postoju aut w garażach automatycznych wielopoziomowych,
  • miejsca ładowania wózków akumulatorowych w halach PM,
  • wydzielone strefy w magazynach budynków PM,
  • wydzielone odcinki linii produkcyjnych,
  • pomieszczenia i miejsca składowania materiałów o wysokim zagrożeniu pożarowym.

Kwestie zapewnienia odpowiedniej ilości wody oraz niezbędnych środków technicznych do jej użycia w przypadku pożaru reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z §18.1. Rozporządzenia: budynkach stosuje się następujące rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych:  hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm i 33 mm, zwane dalej odpowiednio „hydrantem 25” i „hydrantem 33”; hydrant wewnętrzny z wężem płasko składanym o nominalnej średnicy węża 52 mm, zwany dalej „hydrantem 52”.

W myśl Rozporządzenia w garażach wielostanowiskowych dostępne są powszechnie hydranty wewnętrzne 33, wykorzystujące zagwarantowane zasoby wodne w ilości 90 l/min lub opcjonalnie hydranty 52 o wydajności 150 l/min zapewnionej przez 60 min, przy minimalnym ciśnieniu zasilania równym 2 bary.

strzałka do góry